فهرست بندی مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
تقدیم به: ‌ه
1-1-مقدمه  2
1-2- بیان مسئله14
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4
1-4- اهداف تحقیق.. 4
1-4-1- هدف اصلی.. 4
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 4
1-5- سوالات تحقیق.. 4
1-5-1- سوال اصلی.. 4
1-5-2- سوالات فرعی.. 4
1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 5
1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 5
1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی.. 5
فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق
2-1- مبانی نظری احزاب... 8
2-1-1- احزاب... 8
2-1-2 مفهوم احزاب19
2-1-3- مفهوم حزب در اسلام. 10
2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی.. 11
2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران.. 11
2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان.. 12
2-2-  منشأ پیدایش احزاب... 12
2-3- جناح بندی سیاسی در ایران.. 14
2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376. 14
2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376. 17
2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب... 19
2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه. 19
2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه. 20
2-4-3- حزب سوسیال دموکرات... 21
2-4-4- حزب دموکرات... 22
2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون.. 22
2-4-6- حزب اتفاق و ترقی.. 22
2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال.. 22
2-4-8- هیئت علمیه. 23
2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره). 23
2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 23
2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی.. 26
2-5-3-گروههای ملی گرا 27
2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 30
2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران.. 30
2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران.. 33
2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران.. 37
بخش دوم: مبانی احزاب در مصر. 38
بخش سوم: مبانی احزاب در عراق.. 38
2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40
فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق
3-1- شرایط تشکیل احزاب... 43
3-2-3- سیستم سه حزبی.. 44
3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران.. 44
3-4- کشور مصر. 51
3-4-3-1- احزاب مصر: 54
3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی.. 58
فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه
4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه71
4-2- نقش احزاب در انتخابات78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب... 83
5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب... 85
5-2-  احزاب در کشور ایران.. 86
5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق100
5-4- جمع بندی102.
5-5- پیشنهادات تحقیق.. 92
5-6- محدودیت های تحقیق.. 92
منابع. 93
چکیده
 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir