5- اهداف مشخص پژوهش4


6- هدف كاربردی5


7-سوال اصلی5


8-فرضیه پژوهش 5


9-واژگان كلیدی5


10- روش پژوهش6


11- موانع ومشكلات پژوهش6


فصل مقدماتی7


مبحث 1: سابقه تعزیرات درقوانین ایران 7


مبحث 2:سازمان وتشكیلات تعزیرات حكومتی8


بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات13


فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حكومتی13


مبحث ا: قوانین تعزیرات حكومتی ،نظام صنفی،حمایت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفی14


مبحث 2: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 49  


مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخیص مصلحت نظام69


فصل دوم: بررسی نظری وچگونگی قواعدومقررات شكلی تعزیرات حكومتی80


مبحث 1: آیین دادرسی درسازمان تعزیرات حكومتی 80


مبحث 2: ویژگی رسیدگی درشعب تعزیرات حكومتی 81


مبحث 3: رای درشعب تعزیرات حكومتی84


بخش دوم:بررسی قواعدشكلی وماهوی دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های تعزیرات حكومتی 85


فصل اول:قانون تشكیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری86


مبحث 1: تشكیلات دیوان عدالت اداری86


مبحث 2: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 88


مبحث 3: تفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت115


فصل دوم :  مواردرسیدگی درشعب دیوان عدالت 117


مبحث ا:قاچاق كالا وارز117


مبحث 2:بهداشتی ودارودرمان 119


مبحث 3: صنفی 121


مبحث 4: غیرصنفی123


نتیجه گیری نهایی125


منابع ومأخذ 127
چكیده :


دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامكان وبا توجه به ضرورت های موجود به قوانین ومقررات حاكم بر سازمان تعزیرات حكومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی،آیین نامه های هیأت وزیران و….


علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده كه نقش سازمانهای همكاربا سازمان تعزیرات حكومتی كه به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت می باشند،تبیین گردد.


ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف كنندگان وتولیدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه های علوم پزشكی ومراكز بهداشت،اتحادیه ها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط كه قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاینكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است .


بخش دوم این پژوهش به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حكومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص یافته است .كه درمقام تشریح وتبیین طریق مزبورمقدمتاً نكاتی چنددرخصوص شرح وظایف ،حدوداختیار،مسئولیت ها، نحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وكامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حكومتی دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده مورد بررسی ،تجریه وتحلیل واقع شده است .


لازم به توضیح است ازآنجاكه صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حكومتی حول4 محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزسعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتی،دارویی ودرمان ، صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفكیك اهمیت وازحیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.


عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است كه كلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حكومتی قابل شكایت وطرح دردیوان عدالت اداری  می باشد.اما آنچه قابل توجه می باشد این است كه به موجب تبصره (2 )ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حكومتی درمورد پرونده های قاچاق كالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست . البته قابل ذكراست كه قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir