تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 10

1-4- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 16

1-4-1- تعریف نظری 16

1-4-2- تعریف عملیاتی 17

1-5- متغیرهای پژوهش 17

1-6- اهداف پژوهش 18

1-7- فرضیات پژوهش 18

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 21

2-2- ادبیات پژوهش ........